مهاجرت و تاثیر آن بر رشد جمعیت کانادا

در حالی که جمعیت بسیاری از کشورهای توسعه یافته طی ۵۰ سال آینده روبه کاهش است، انتظار می رود جمعیت کانادا بدلیل مهاجرت رشد چشمگیری داشته باشد. براساس گزارش Statistics Canada جمعیت کانادا می تواند تا سال ۲۰۶۸ به ۵۵ میلیون نفر برسد.

این آژانس ۹ سناریو بلندمدت و محتمل را برای پیش بینی ساختار جمعیت کانادا در آینده طراحی کرده است: سناریو رشد آهسته، سناریو رشد سریع، پنج سناریو رشد متوسط که در تخمین جمعیت بین ایالتی با یکدیگر متفاوت هستند، سناریو پیری جمعیت سریع و سناریو پیری جمعیت آهسته. بنابر گزارش Statistics Canada در تمامی این سناریوها مهاجرت عامل اصلی رشد جمعیت در ۵۰ سال آینده خواهد بود همانطور که از اوایل ۱۹۹۰ بوده است.

پیش بینی می شود رشد جمعیت دراستان های آنتاریو و آلبرتا ازسایر استان ها پیشی بگیرد.

Statistics Canada پیش بینی کرده است که طی ۲۵ سال آینده جمعیت در بعضی از استان های و مناطق افزایش و در بعضی دیگر کاهش می یابد. تمامی سناریوها نشان می دهد که جمعیت در استان آنتاریوتا سال ۲۰۴۳ به ۲۰٫۴ میلیون نفر افزایش می یابد. نرخ رشد جمعیت در استان آلبرتا رتبه اول را در بین سایر استان های کانادا طی ۲۵ سال آینده خواهد داشت. جمعیت این استان تا سال ۲۰۴۳ به ۷٫۳ میلیون نفر خواهد رسید که افزایشی ۳ میلیون نفری نسبت به جمعیت آن در سال ۲۰۱۸ است. اکثر این سناریوها نشان می دهد که جمعیت استان آلبرتا از جمعیت استان بریتیش کلمبیا پیشی می گیرد.

Statistics Canada می گوید که رشد جمعیت دو  استان آلبرتا و آنتاریو باهم، نیمی از جمعیت پیش بینی شده طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۴ را تشکیل می دهند.

همچنین انتظار می رود جمعیت استان های منیتوبا و ساسکاچوان نیز طی ۲۵ سال آینده افزایش یابد.بر اساس این سناریوها افزایش جمعیت این دو استان باهم تا سال ۲۰۴۳ از جمعیت استان کبک سبقت می گیرد. اکثر این سناریوها نشان می دهند که رشد جمعیت استان کبک نسبت به سایر نقاط کانادا آهسته تر است. در حالی در سال ۲۰۱۸ سهم استان کبک در جمعیت کانادا ۲۲٫۶ درصد بوده است، این میزان تا سال ۲۰۴۳ به ۲۰٫۱ درصد کاهش می یابد.

براساس تمامی این سناریوها انتظار می رود جمعیت سه منطقه کانادا طی ۲۵ سال آینده افزایش یابد هرچند که سهم این مناطق در جمعیت کلی کانادا همچنان ۰٫۳ درصد باقی خواهد ماند.