دارا بودن تجربه کار و تحصیلات بالا در کانادا ، کسب درآمد مهاجران را افزایش می دهد.

یک مطالعه آماری در کانادا نشان می دهد که داشتن تجربه کاری قبلی مهاجران پیش از ورود آنها به کانادا در دریافت دستمزدهای اولیه در شروع به کار در کانادا تاثیر بسزایی دارد.

در این گزارش که نتایج مربوط به ساکنین دائمی که در سال ۲۰۱۶ در کانادا مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که افراد که اقامت دائم را دریافت کرده اند و قبل از ورود به کانادا نیز دارای  سابقه کار قبلی  داشته و همچنین دارای بالاترین دستمزد نسبت به سایر مهاجران را داشته اند.

ساکنان دائمی جدید که هم در کانادا کار کرده بودند و هم تحصیل کرده بودند ، یک سال پس از ورود ، دستمزد متوسطی معادل ۳۹٫۸۰۰ دلار داشتند ، در حالی که کسانی که دارای ویزای  کار بوده اند ، درآمد متوسط حدود ۳۸۱۰۰ دلار داشتند.

آماری کانادا می گوید: “این دستمزدها با کل جمعیت شاغل کانادا قابل مقایسه است.”

متوسط دستمزد اولیه برای گروه ۲۰۱۶ به طور کل ۲۵٫۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۷ بود ، که این گزارش گفته است “بالاترین میزان رقم دستمزد ثبت شده در بین مهاجران پذیرفته شده از سال ۱۹۸۱ است.”

این نتیجه اما از متوسط دستمزد کل جمعیت کانادا که ۳۶٫۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۷ بود ، بسیار پایین تر است.

20191216immigrantwage - دارا بودن تجربه کار و تحصیلات بالا در کانادا ، کسب درآمد مهاجران را افزایش می دهد.

تجربه کار بیشتر در کانادا مساوی با درآمد بیشتر:

بنا به گزارش Statistics Canada کانادا  بخشی از دلایل افزایش دستمزدهای اولیه را می توان از افزایش دارندگان ویزای کار که اقامت دائم را ندارند و در کانادا سابقه کار دارند و در حال انتقال به وضعیت اقامت دائم هستند اید دانست.

“از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۶ ، تعداد مهاجرانی که در کانادا سابقه کار داشته اند و پس از یک سال از ورود خود مالیات پرداخته اند  ۱۶۶٪ رشد داشته است در حالی که تعداد مهاجران بدون تجربه کار بوده تنها  ۲٪ افزایش داشته است.

دستمزدهای مهاجران به طور کلی نسبت به تناسب  تعداد سالهایی که پس از زمان اقامت دائم در کانادا حضور داشته اند افزایش می یابد. با نگاهی به مهاجران پذیرفته شده در سال ۲۰۰۷ در کانادا ، دستمزد متوسط آنها یک سال پس از ورود ۲۰٫۴۰۰ دلار بوده و  در سال ۲۰۱۷ ، متوسط دستمزد همان گروه به ۳۳٫۵۰۰ دلار کانادا رسید که ۶۴ درصد افزایش یافته است.

یک نگاه دقیق تر به این که چه کسی بیشترین درآمد  را در آن بازه ۱۰ سال داشته است نشان می دهد که یک بار دیگر ، دارندگان ویزای کار و ویزای تحصیلی کانادا بالاترین دستمزد متوسط را داشتند که در سال ۲۰۱۷ با ۸۱ درصد افزایش به ۶۳٫۸۰۰ دلار رسید.

Statistics کانادا می گوید: “دستمزد این مهاجران که فقط یک ویزای کار داشته اند نسبت به کل جمعیت کانادایی بیشترین افزایش را داشته است.”

نکته مهم دیگر این که تجربه کاری قبل از درخواست اقامت دائم نقش مهمی دارد. این مطالعه می گوید ۹۰ درصد از مهاجران طبقه اقتصادی – کاری  که در سال ۲۰۱۲ به کانادا پذیرفته شده اند ، هنوز پس از گذشت پنج سال در همان استان اقامت دارند.

نرخ ماندن افرادی که قبل از آمدن به کانادا سابقه کار داشتند  ، ۸۱ درصد  بوده است.

به طور کلی ، ۸۶ درصد از مهاجران پذیرفته شده در سال ۲۰۱۲ ، اظهارنامه مالیاتی خود را در سال  ۲۰۱۷ در همان استان که اولین بار به عنوان اقامت دائم سکونت کردند  ارائه کردند .