استان نیوفاند لند و لابرادور NLPNP کانادا

آنچه درباره استان لند و لابرادور کانادا باید بدانید برنامه استانی نیوفاند لند کانادا و لابرادور که یکی برنامه مهاجرت به کانادا میباشد و شامل سه دسته ذیل می باشد. Express Entry Skilled Worker  International Graduate برنامه استانی نیوفاندلند و لابرادور یک برنامه مهاجرت به کانادا از نوع اقتصادی است که به منظور کمک به […]

استان نیوفاند لند و لابرادور NLPNP کانادا ادامه مطلب »