بورسیه نیاز دانشجو یا گرنت و برسری در کانادا

بورسیه نیاز دانشجو در کانادا یک کمک هزینه ارائه شده برای دانشجویان بدون در نظر گرفتن سطح درسی آنها می باشد که مبالغ بالایی ندارند و به صورت نقدی به آنها پرداخت می شود.