ساپورتر مانیتوبا مهاجرت اقامت دائم تضمینی 2020

ساپورتر مانیتوبا مهاجرت اقامت دائم تضمینی 2020 مهاجرت به منیتوبا تحت عنوان Skilled Workers Overseas MPNP برای جذب کارکنان ماهر بر اساس نیازهای کارفرمایان ساپورتر مانیتوبا به صورت استانی انجام می شود. کارگران آموزش دیده بین المللی  که دارای مهارت های مورد نیاز در بازار کار محلی مانیتوبا هستند انتخاب می شوند و آنها به …

ساپورتر مانیتوبا مهاجرت اقامت دائم تضمینی 2020 ادامه مطلب »