دولت لیبرال برای یک برنامه جدید سه ساله مهاجرتی با هدف کمک به جبران کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی و غذا آغاز به کار می کند.

در چند سال گذشته صنایع مانند تولید گوشت قرمز و پرورش و کشت قارچ  به دلیل بکمبود نیروی کاری که در این بخش  وجود دارد با تکیه بر نیروی کار خارجی و آن هم به صورت فصلی بوده هر چند که  این کار فصلی نیست.این برنامه جدید مهاجرتی از سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد شد، هدف آن جذب و حفظ کارگران مهاجر  و با دادن فرصت برای تبدیل شدن به ساکنان دائمی و یا همان اقامت دائم  است.در حال حاضر، کارگرانی که از طریق  این برنامه مهاجرتی در بخش کارگران کشاورزی فصلی وارد کانادا می شوند، فقط اجازه کار به صورت محدود دارند و راهی برای اقامت دائم  برای آنها وجود ندارند.بر اساس این برنامه جدید مهاجرتی کارکنان موقت بخش کشاورزی می توانند برای اقامت دائم در کانادا بعد از ۱۲ ماه تقاضا بدهند و اگر پذیرفته شوند، اجازه دارند خانواده شان را نیز به کانادا بیاورند.تحت این برنامه  جدید مهاجرتی برای کارگران موقت مزرعه  می توانند پس از ۱۲ ماه درخواست اقامت دائم دهند و اگر آنها تصویب شوند مجاز خواهند بود خانواده هایشان را به کانادا بیاورند.

وزیر کشاورزی کانادا، ماری کلود بیبو می گوید: کشاورزان و کارفرمایان تولید کننده مواد غذایی نیاز به یک نیروی کار قابل اعتماد برای رسیدن به موفقیت را دارند و این برنامه  به کارفرمایان کمک خواهد کرد تا دسترسی بهتر به کارگران مورد نیاز برای انجام این کار را داشته باشند.

منبع خبر

فرم ارزیابی رایگان