خدمات بازنشستگی در کانادا و سیستم تامین اجتماعی آن سیستم های بازنشستگی اجباری وعمومی هستند. ومزایای بازنشستگی ، از کار افتادگی وبرای بازماندگان هم خدمات ارائه می کند.

خدمات باز نشستگی در کانادا چگونه است؟

در سال ۱۹۶۶ اداره خدمات تامین اجتماعی بازنشستگان کانادا که خدماتی از قبیل ازکار افتادگی و برای باز ماندگان آنها خدمات داشتندتاسیس شد.

در تمامی استان های کانادا برنامه خدمات تامین اجتماعی برای باز نشستگان یکسان است به غیر از استان کبک که برنامه مخصوص به خود را دارد.

Ads Seniors OG 1024x537 1 - وضعیت بیمه تامین اجتماعی در کشور کانادا

شرایط پرداخت بیمه تامین اجتماعی در کانادا (CPP) واستان کبک (QPP)

 • داشتن سن بالای ۱۸سال

 • درآمد سالیانه شما در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ بالای۳۵۰۰ دلار کانادا یا۲٫۶۷۷ دلار آمریکا باشد.

در صورت داشتن کارفرما نیمی از مبلغ بیمه به کارفرما تعلق میگیرد وبقیه مبلغ بیمه راخودتان باید پرداخت کنید وکسانی که شغل آزاد دارند کل مبلغ بیمه را خودشان باید پرداخت کنند.

مزایای طرح بازنشستگی در کانادا :

 • حقوق بازنشستگی: سن بازنشستگی در کشور کانادا ۶۵ سالگی است واگر مادر سن ۶۰ سالگی اعلام بازنشستگی کنیم حقوق کمتری دریافت می کنیم وهمچنین اگر درسن ۷۰ سالگی بازنشسته شویم حقوق بیشتری به ما داده می شود.

همچنین اگر بعد از سن ۷۰ سالگی کار کنیم وبیمه تامین اجتماعی را پرداخت کنیم از خدمات بیشتری در سالهای بعد برخوردار می شویم.

 • خدمات از کار افتادگی: اگر قبل از سن بازنشستگی(۶۵سالگی) دچار ناتوانی شدیم که دیگر قادر به کار کردن نباشیم می توانیم از خدمات از کار افتادگی برخور دار شویم.

 • حقوق برای بازماندگان: همسر یا فرزندان بعد از فوت شخص از مزایای بازنشستگی برخوردار می شوند.

حداکثرمزایای بازنشستگان درسال ۲۰۲۱مبلغ ۱٫۲۳۰دلار ومیانگین مبلغ آن ۶۱۷ دلار بوده است.

health insurance for canadian retirees banner - وضعیت بیمه تامین اجتماعی در کشور کانادا

چه کسانی نباید بیمه تامین اجتماعی پرداخت کنند ؟

 • گروه های مذهبی
 • افرادی که مقیم کشور کانادا نیستند
 • محصلانی که در همان مدرسه ای که کار می کنند تحصیل می کنند
 • کارمند دولت های خارجی


مزایای خدمات تامین اجتماعی در کانادا(cpp)


مزایای بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی بین ۶۵ تا ۶۷ سالگی شروع می شود. ولی از سن ۶۲ سالگی هم امکان دریافت حقوق بازنشستگی وجود داردولی اگر تا ۷۰ سالگی بازنشسته نشویم ، مبلغ بیشتری دریافت می کنیم.
همسر و فرزندان خردسال شما ممکن است واجد شرایط دریافت مزایا بر اساس سابقه پرداخت بیمه شما باشند. برای داشتن مزایای بیشتر میتوانیم امتیاز ۴۰ اعتبار کاری که به حدود ۱۰ سال کار می رسد را دریافت کنیم.
برای مثال بیشترین مزایای باز نشستگی در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر می باشد:

 • اگر تا ۷۰ سالگی بازنشسته نشویم ۳،۸۹۵ دلار کانادا
 •  در صورت تشکیل پرونده در سن کامل بازنشستگی (۶۵سالگی) ۳،۱۱۳ دلار
 • درصورتی که در سن ۶۲ سالگی بازنشسته شویم، ۲۳۲۴ دلار