محاسبه آنلاین امتیاز کارآفرینی کانادا

شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر امتیاز کارآفرینی خود در هر استان کانادا را محاسبه کنید . این محاسبه مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .

امتیاز بندی کاآفرینی استان منیتوبا

امتیاز بندی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

امتیاز بندی کارآفرینی استان ساسکاچوان

امتیاز بندی کارآفرینی پرنس ادوارد

امتیاز بندی خود اشتغالی فدرال

محاسبه آنلاین امتیاز کارآفرینی کانادا

شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر امتیاز کارآفرینی خود در هر استان کانادا را محاسبه کنید . این محاسبه مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .

امتیاز بندی کاآفرینی استان منیتوبا

امتیاز بندی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

امتیاز بندی کارآفرینی استان ساسکاچوان

امتیاز بندی کارآفرینی پرنس ادوارد

  امتیاز بندی  خود اشتغالی  فدرال