شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر امتیاز اکسپرس اینتری خود را محاسبه کنید . این محاسبه مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .

امتیاز بندی اکسپرس اینتری

( مرحله اول )

امتیاز بندی اکسپرس اینتری

( مرحله دوم )

شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر امتیاز اکسپرس اینتری خود را محاسبه کنید . این محاسبه مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .