محاسبه آنلاین امتیازها

شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر ، امتیاز خود در اکسپرس اینتری ،آریما (کبک) و کارآفرینی هر استان کانادا را محاسبه کنید . این محاسبه ها مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .

امتیاز بندی اکسپرس اینتری        (مرحله اول)

امتیاز بندی اکسپرس اینتری         (مرحله دوم)

محاسبه آنلاین امتیاز آریما (کبک)

امتیاز بندی کارآفرینی استان منیتوبا

امتیاز بندی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

امتیاز بندی کارآفرینی استان ساسکاچوان

  امتیاز بندی کارآفرینی پرنس ادوارد

امتیاز بندی خود اشتغالی فدرال

محاسبه آنلاین امتیازها

شما میتوانید با تکمیل فرم های زیر ، امتیاز خود در اکسپرس اینتری ،آریما (کبک) و کارآفرینی هر استان کانادا را محاسبه کنید . این محاسبه ها مطابق جدیدترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا میباشد .

امتیاز بندی اکسپرس اینتری         (مرحله اول)

امتیاز بندی اکسپرس اینتری         (مرحله دوم)

محاسبه آنلاین  امتیاز  آریما             ( کبک )

امتیاز بندی  کارآفرینی  استان منیتوبا

امتیاز بندی کارآفرینی بریتیش کلمبیا

امتیاز بندی کارآفرینی ساسکاچوان

  امتیاز بندی کارآفرینی پرنس ادوارد

  امتیاز بندی  خود اشتغالی  فدرال