• Start Up

Start Up

Start Up این ویزا مخصوص کارآفرینانی است که دارای ایده های نوآور بوده و ایجاد اشتغال می کنند و همچنین این ویزا منجر به اقامت دائم آنها می شود. نکته مهم این است که طرح شما باید توسط یکی از سازمان های معرفی شده

  • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کبک

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کبک

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کبک  کانادا توسط سازمان ملل متحد به عنوان یکی از بهترین مکان ها زندگی در جهان معرفی شده است.با دسترسی آزاد به ایالت متحده امریکا و نزدیک به هند، امریکای جنوبی و اتحادیه اروپا یک محل عالی برای