دولت کبک لیست مشاغل را برای روند تسهیل LMIA گسترش داد.

دولت کبک امسال لیستی از مشاغل مربوط به پردازش ساده تر برنامه های ارزیابی تاثیر بازار کار  LMIA را در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ منتشر کرد.

وزارت مهاجرت کبک لیستی از مشاغل را که سالانه کارفرمایان نیازی به تبلیغ برای استخدام نیروی کار کانادایی و بومی ندارند را فراهم کرد. اگرچه بسیاری از مشاغل موجود در لیست سال گذشته در لیست جدید قرار دارند ، ۱۱۶ شغل جدید اضافه شده و ۹ مورد حذف شده است. برخی از مشاغل جدید اضافه شده شامل منابع انسانی و مدیران سرمایه گذاری ، معماران ، دندانپزشکان و نانوایان و از جمله موارد دیگر می باشد.

قبل از درخواست باید حتما درخواست ارزیابی بازار کار یا LMIA دهند تا ثابت کنند که در کانادا برای جذب نیرو داخلی آگهی داده اند و همچنین اثبات کنند از روش های گوناگون استخدام استفاده کرده اند و اثبات تلاش های استخدام خود را ارائه دهند.

این تلاش ها ممکن است شامل تبلیغ برای حداقل ۲۸ روز باشد ، مصاحبه با متقاضیان واجد شرایط و نشان دادن به دولت کانادا که هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائم آماده ، مایل و قادر به استخدام این سمت نیست که مستلزم استخدام یک کارگر خارجی است.

با این حال ، کارفرمایان کبک که برای موقعیت های خاصی که استخدام می کنند و ملزم به ارائه اثبات تبلیغات یا فعالیت های استخدام نیستند. این روش ساده سازی به عنوان LMIA “تسهیل شده” شناخته می شود.

به روزرسانی در لیست مشاغل تسهیل شده در ۲۴ فوریه منتشرشد. یک دوره ۳۰ روزه به کارفرما یا نماینده آنها داده می شود تا درخواست ارائه شده مطابق با لیست سال قبل را بررسی و ارائه کنند

موارد زیر دیگر در لیست مشاغل مربوط به فرآیند تسهیل شده LMIA در کبک وجود ندارند:

  • ۰۵۱۳ Recreation, sports and fitness program and service directors
  • ۱۲۴۲ Professional occupations in advertising, marketing and public relations
  • ۱۲۵۴ Statistical officers and related research support occupations
  • ۳۲۱۷ Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
  • ۳۲۳۶ Massage therapists
  • ۷۲۰۵ Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
  • ۷۲۳۲ Tool and die makers
  • ۹۲۱۱ Supervisors, mineral and metal processing
  • ۹۲۲۴ Supervisors, furniture and fixtures manufacturing