انتخابات کانادا | سیاست های مهاجرتی کانادا | مهاجرت با گروه افق

انتخابات کانادا تاثیر عمده ای بر سیاست های مهاجرتی کانادا نخواهد داشت

در فضای انتخاباتی این روزهای کانادا (Canada)، یکی از سوالات اساسی اینست که انتخابات 21 اکتبر چگونه ممکن است بر سیاست و سیستم مهاجرتی کانادا تاثیر بگذارد؟ نظرسنجی همگانی نشان می دهد که احزاب لیبرال و محافظه کار دو حزب پیشتاز این انتخابات هستند. با بررسی سیاست های مهاجرتی این احزاب می توان پیش بینی کرد که مفاد اصلی سیستم مهاجرتی کانادا بعد از انتخابات 21 اکتبر فارغ از نتیجه آن ثابت بماند.

ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا صرفنظر از نتیجه انتخابات قرار است بالای 300000 هزار نفر در هر سال باقی بماند. از اواخر دهه 80 که محافظه کاران تصمیم گرفتند میزان پذیرش مهاجران را به بالای 200000 هزار نفر در سال برسانند، هر دو حزب در زمان قدرت به ادامه روند افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرین پرداختند. این سیاست که هر دو حزب بر سر آن توافق دارند در جهت کاهش اثرات پیری جمعیت و نرخ رشد جمعیت پایین بر اقتصاد است. حزب محافظه کار در مدت حاکمیت خود بین سال های 2006 تا 2015 به طور پیوسته ظرفیت پذیرش مهاجر خود را به بالای 260000 هزار نفر در سال رساند در حالی که در مدت حاکمیت حزب لیبرال بین سال های 1996 تا 2005 این ظرفیت تنها 225000 هزار نفر در سال بود. بدلیل افزایش سریع نرخ پیری در کانادا در دهه پیش رو، بالا نگه داشتن ظرفیت پذیرش مهاجر یکی از مسائل حیاتی در جهت تقویت اقتصاد و سیاست در انتخابات کانادا می باشد.

یکی از تفاوت های اصلی دو حزب لیبرال و محافظه کار در ساختار مهاجران ورودی به کاناداست. در زمان دولت محافظه کار قبلی، در حدود 63 درصد از مهاجرین تحت برنامه Economic Class، 27 درصد تحت برنامه Family Class و 10 درصد به صورت پناهندگی وارد کانادا شدند. از سال 2015، لیبرال ها با افزایش سهم پناهندگی به حدود 15 درصد و کاهش سهم Economic Class به 58 درصد ساختار مهاجران را تغییر دادند.

هیچ شکی نیست که در انتخابات کانادا دو حزب لیبرال و محافظه کار در برخی مسائل مربوط به مهاجرت مانند سیاست های شهروندی کانادا و بحران پناهندگان با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند اما در غالب مسائل با یکدیگر توافق دارند. از بررسی این نکات می توان نتیجه گرفت که سیستم مهاجرتی کانادا الگوی سال های اخیر خود را در رابطه با پذیرش مهاجران و سرمایه گذاری در استعدادهای جهانی را ادامه خواهد داد.