انتخابات کانادا تاثیر عمده ای برسیاست های مهاجرتی کانادا نخواهد داشت.

در فضای انتخاباتی این روزهای  کانادا،یکی از سوالات اساسی اینست که انتخابات ۲۱ اکتبر چگونه ممکن است بر سیستم مهاجرتی کانادا تاثیر بگذارد؟ نظرسنجی همگانی نشان می دهد که احزاب لیبرال و محافظه کار دو حزب پیشتاز این انتخابات هستند. با بررسی سیاست های مهاجرتی این احزاب می توان پیش بینی کرد که مفاد اصلی سیستم مهاجرتی کانادا بعد از انتخابات ۲۱ اکتبر فارغ از نتیجه آن ثابت بماند.

ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا صرفنظر از نتیجه انتخابات قرار است بالای ۳۰۰۰۰۰ هزار نفر در هرسال باقی بماند.از اواخر دهه ۸۰ که محافظه کاران تصمیم گرفتند میزان پذیرش مهاجران را به بالای ۲۰۰۰۰۰ هزار نفر در سال برسانند،هر دو حزب در زمان قدرت به ادامه روند افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرین پرداختند. این سیاست که هر دو حزب بر سر آن توافق دارند در جهت کاهش اثرات پیری جمعیت و نرخ رشد جمعیت پایین بر اقتصاد است. حزب محافظه کار در مدت حاکمیت خود  بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به طور پیوسته ظرفیت پذیرش مهاجر خود را به بالای ۲۶۰۰۰۰ هزار نفر در سال رساند در حالی که در مدت حاکمیت  حزب لیبرال بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵  این ظرفیت تنها ۲۲۵۰۰۰ هزار نفر در سال بود. بدلیل افزایش سریع نرخ پیری در کانادا در دهه پیش رو، بالا نگه داشتن ظرفیت پذیرش مهاجر یکی از مسائل حیاتی در جهت تقویت اقتصاد کاناداست.

یکی از تفاوت های اصلی دو حزب لیبرال و محافظه کار در ساختار مهاجران ورودی به کاناداست. در  زمان دولت محافظه کار قبلی ، در حدود ۶۳ درصد از مهاجرین تحت برنامه Economic Class، ۲۷ درصد تحت برنامه Family Class  و ۱۰ درصد به صورت پناهندگی وارد کانادا شدند. از سال ۲۰۱۵، لیبرال ها با افزایش سهم پناهندگی به حدود ۱۵ درصد و کاهش سهم Economic Class به ۵۸ درصد ساختار مهاجران را تغییر دادند.

هیچ شکی نیست که دو حزب لیبرال و محافظه کار  در برخی مسائل مربوط به مهاجرت مانند سیاست های شهروندی کانادا و بحران پناهندگان با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند اما در غالب مسائل با یکدیگر توافق دارند.از بررسی این نکات می توان نتیجه گرفت که سیستم مهاجرتی کانادا الگوی سال های اخیر خود را در رابطه با پذیرش مهاجران و سرمایه گذاری در استعدادهای جهانی  را ادامه خواهد داد.