امتیاز اکسپرس اینتری ( express entry ) مرحله دوم

مرحله دوم اکسپرس اینتری ( از ۱۲۰۰ امتياز ) مجرد

مرحله دوم اکسپرس اینتری ( از ۱۲۰۰ امتياز ) متاهل